Διατροφικά:

DeLixir Prime Pack

Κερδίστε!!! 405.00€

Το pri­me pack, η λε­γό­με­νη και συν­δρο­μή. Με το pri­me pack πα­ρα­λαμ­βά­νε­τε σε μία απο­στο­λή την πο­σό­τη­τα των τριών μη­νών σε προ­ϊ­ό­ντα  Delixir της αρεσκείας σας, δη­λα­δή 9 μπου­κά­λια στην τιμή των 337,5 ευρώ αντί για 427,5 ευρώ κα­νο­νι­κή τιμή (έκ­πτω­ση 22,5%)!!!

Εάν η το­πο­θέ­τη­ση της αγο­ράς γί­νει σε κω­δι­κό κάτω από εσάς τότε κερ­δί­ζε­τε και μπό­νους σύ­στα­σης 45 ευρώ και 100 πό­ντους! Εάν λοι­πόν υπο­λο­γί­σε­τε και το μπό­νους σύ­στα­σης τότε το κό­στος της βα­σι­κής τρι­πλέ­τας εί­ναι 270 ευρώ το τρί­μη­νο, άρα 90 ευρώ μη­νιαί­ως!!!! Ο κα­θέ­νας έχει δη­λα­δή την δυ­να­τό­τη­τα να κα­τα­να­λώ­νει συ­νε­χώς και τα 3 βα­σι­κά προ­ϊ­ό­ντα σε προ­νο­μια­κή τιμή και να προ­τεί­νει και στους άλ­λους να κά­νουν το ίδιο, γε­γο­νός που απο­τε­λεί το από­λυ­το δι­κτυα­κό ερ­γα­λείο

Πολύ σημαντικό: ΜΕ ΚΑΘΕ STARTER PACK ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ! Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τα άλλα packs.

 • Προσφορές
  της κατηγορίας
 • Περισσότερα
  της κατηγορίας
 • DeLixir Denorma

  DeLixir Denorma
  Tιμή: 57.00 €

  DeLixir Starter Pack

  DeLixir Starter Pack
  Tιμή: 228.00 €
   

  DeLixir Prime Pack

  DeLixir Prime Pack
  Tιμή: 405.00 €

  DeLixir Optimal Pack

  DeLixir Optimal Pack
  Tιμή: 684.00 €
 • DeLixir Ultra Slim+

  DeLixir Ultra Slim+
  Tιμή: 57.00 €

  DeLixir Multi-Energy

  DeLixir Multi-Energy
  Tιμή: 57.00 €
   

  DeLixir Detox

  DeLixir Detox
  Tιμή: 57.00 €

  DeLixirCollagen+

  DeLixirCollagen+
  Tιμή: 57.00 €
   

  DeLixir TopForm

  DeLixir TopForm
  Tιμή: 57.00 €

  DeLixir pH-Balance

  DeLixir pH-Balance
  Tιμή: 57.00 €